A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Domki letniskowe 2021

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku – dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku        w gminach (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zawiadamia, że Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwałą nr XII/38/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej dokonało zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od dnia 01 stycznia 2021 roku ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 180,00 złotych za rok dla danej nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 360,00 złotych za rok. Wysokość opłaty podwyższonej określa Zarząd Związku Gmin w drodze decyzji za rok, w którym nie wypełniono obowiązku segregacji.

Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy uiszczać za pośrednictwem inkasentów lub przelewem na nadany indywidualny rachunek bankowy z dołu za rok, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

data publikacji: 29.12.2020, ostatnia aktualizacja: 29.12.2020, odsłon: 6 155


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo