A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne


TRANSMISJE OBRAD ZGROMADZENIA

Przetargi zakończone

OGŁOSZENIE W BZP O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie w BZP o udzieleniu zamówienia - Numer ogłoszenia 261264-2015

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ

Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług  pocztowych.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wywóz odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora I położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

Załączone dokumenty:

Sektor I : Instytucja zamawiająca

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wywóz odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora II położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

Załączone dokumenty:

Sektor II : Instytucja zamawiająca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wywóz odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora III położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

Załączone dokumenty:

Sektor III : Instytucja zamawiająca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wywóz odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora IV położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

Załączone dokumenty:

Sektor IV : Instytucja zamawiająca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wywóz odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – z terenu Sektora V położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,

Załączone dokumenty:

Sektor V : Instytucja zamawiająca

 

 

Numer sprawy: 271.1.2012

Ostróda, dnia 06.06.2012r.

 

Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego dot.„dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania celem wstępnego wyposażenia biura Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Urzędzie Gminy Ostróda”.

 

W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się w dniu 05.06.2012 do godz. 15.00,
w odpowiedzi na zadane pytanie dot. możliwości "Dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania celem wstępnego wyposażenia biura Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Urzędzie Gminy Ostróda" - Numer sprawy: 271.1.2012, najniższą ofertę cenową spełniającą wszystkie wymogi specyfikacyjne przedłożyła firma NET SYSTEM, ul. Przechodnia 6, 14-100 Ostróda, na łączną kwotę Brutto: 14 449,00 zł.

 

Pozostałe firmy, które złożyły ważne oferty:

 

NEO Komputer, ul. Grunwaldzka 17A/1, 14-100 Ostróda

Komputronik Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 70a, 10-291 Olsztyn
 

OGŁOSZENIE

"W związku z faktem, iż na skutek przyczyn technicznych przy umieszczaniu na stronie internetowej Zamawiającego tekstu SIWZ wraz z załącznikami doszło do pomylenia numeracji w tekście SIWZ, w dniu 9 maja 2013r. dokonano poprawienia tekstu SIWZ wyłącznie w zakresie numeracji. Powyższe zmiany nie skutkują zmianami warunków
przetargu, jak również nie wymagają zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej."

Ostróda, 13.05.2013r. Dyrektor Biura Związku
Krystyna Dobkiewicz

Ogłoszenie o zamówieniu pt.:

„Roboty budowlane obejmujące adaptację - remont budynku użyteczności publicznej na biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko ” wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 154/3 i 102/3 obr.8 m. Ostróda, ul. Czarnieckiego 28”
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SOA.271.13.2016

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta .doc
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy .doc
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy .doc
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej .doc
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o obowiązku podatkowym .doc
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót .doc
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz osób .doc
 11. Załączniki nr 10,11,12,14,15 – Projekt budowlano-wykonawczy
 12. Załączniki nr 13, 19 – Projekt instalacji elektrycznej
 13. Załączniki nr 16,17,18,20,21 – Przedmiary i specyfikacje
 14. Załącznik nr 22 do SIWZ – Pozwolenie na budowę - Decyzja nr 328/2016
 15. Informacja o ogłoszeniu przetargu
 16. Odpowiedzi na pytanie
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 18. Odpowiedzi na pytanie
 19. Informacja z otwarcia ofert
 20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” , transport odebranych odpadów komunalnych i ich przekazanie do właściwej instalacji oraz świadczenie innych usług.

Sektor I

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sektor II

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
 17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 18. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 21. Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej  procedurze lub sprostowanie

Sektor III

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 17. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
 18. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty
 19. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 20. Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sektor IV

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sektor V

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 17. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
 18. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
 19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sektor VI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ + załączniki
  1. Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic
  2. Szczegółowy wykaz ilościowy nieruchomości
  3. Wzór Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
  4. Wykaz „gniazd”
  5. Wykaz aptek i miejsc użyteczności publicznej – gromadzenia leków/zużytych baterii 
 3. Załączniki do SIWZ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 5. Załącznik nr 10 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
 6. Ogłoszenie o zamówieniu
 7. Zmiana SIWZ
 8. Zmiana OPZ
 9. Zmiana Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
 10. Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy
 11. Odpowiedzi na pytania
 12. Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana
 13. Odpowiedzi na pytania
 14. Odpowiedzi na pytania
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

2019
data publikacji: 23.02.2021, ostatnia aktualizacja: 23.02.2021, odsłon: 2 333

2020
data publikacji: 23.02.2021, ostatnia aktualizacja: 23.02.2021, odsłon: 2 849

 

data publikacji: 30.04.2018, ostatnia aktualizacja: 17.12.2018, odsłon: 10 510


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo