A
A A A

Spis treści

Wszystko o Związku Gmin


Zgłoszenie


Działania Związku


BIP


Zamówienia publiczne


Akty prawne

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, adres biura: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, reprezentowane przez Zarząd (dalej: Związek Gmin).

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Związeku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” jest Pan Przemysław Gątowski,e-mail: iod@zg-ostroda.pl ; tel.: 89 506 50 10.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Związek Gmin w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017.1289 t.j.), za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających umów (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub przepisów ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w zakresie realizowanych zadań publicznych związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą strony prowadzonych postępowań podatkowych, operator pocztowy oraz operator odbierający odpady z terenu Państwa Gminy wyłoniony w drodze przetargu, z którym Administrator zawarł umowę.

5. Państwa dane osobowe, w tym podstawowe dane kontaktowe Związek Gmin przetwarza tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w celu ściągnięcia, monitorowania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu zapewnienia technicznej obsługi bazy danych,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, czyli przez okres 10 lat.

7. Związek Gmin Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywał w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 rozporządzenia), prawo ich sprostowania (zgodnie z art. 16 rozporządzenia) oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania (pod warunkiem że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych zawartych w art. 18 ust. 1 a lub c rozporządzenia).

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

11. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
  • przesłany pocztą tradycyjną na adres Biura Związku Gmin: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, lub mailem przesłany na adres e-mail: sekretariat@zg-ostroda.pl

W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o Dopisek: [Uprawnienia RODO]

 

data publikacji: 01.06.2018, ostatnia aktualizacja: 02.03.2023, odsłon: 5 804


WSTECZ

Submenu

KONTAKT

Tel. / fax: 89 506 50 10
Email:sekretariat@zg-ostroda.pl

ul. Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda

© Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 2011.
Żadna część tej strony nie może być powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Herby Miast i Gmin

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo